ОТЧЕТ   НА   БЮДЖЕТА   ПО   МЕСЕЦИ

План  прием

Административни   услуги

Заповед  № 84 / 29.03.2018 г.
План-прием  за  учебната  2018 / 2019 г.

 

Основно  училище „Св. Св. Кирил  и  Методий”

гр. Ихтиман  ул.”Цар  Освободител” № 178 , тел. 0724 / 84986 ,

e-mail : ousvsvkirilimetodiy1958@abv.bg ; ousvsvkirilimetodiy@abv.bg

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 84 / 29.03.2018 г.

 

На  основание  чл. 259  от  ЗПУО , чл. 44 , 41 и  чл. 42  от  Наредба  10  от  01.09.2016 г. 

за  организация  на  дейностите  в  училищното  образование , Глава  осма  от  Наредба  за  финансирането  на  институциите  в  системата  на  предучилищното  и  училищно  образование

 

О  п  р  е  д  е  л  я  м

 

План-прием  за  учебната  2018 / 2019 г.  както  следва :

 1. Брой  на  паралелките  в  първи  клас – 4
 2. Брой  на  паралелките  в  V  клас – 3
 3. Броят  на  местата  в  І клас  е  96  ученика .
 4. Броят  на  местата  в  V клас  е  87  ученика .
 5. Броят  на  паралелките  във  ІІ  клас  са  четири  с  91  ученика . В  трети 

клас  броят  на  паралелките  е  пет  със  107  ученика . Броят  на  паралелките  в  четвърти  клас 

е  три  с  87  ученика . В  шести  клас  броят  на  паралелките  е  четири  с  94  ученика . В  седми  клас  броят  на  паралелките  е  четири  с  96  ученика .

 1. На  целодневна  организация  на  учебния  ден  са  учениците  от  първи

до  седми  клас .

 1. Реда , сроковете  и  критериите  за  приемане  на  ученици  в  първи  клас

през  учебната  2018 / 2019  година .

Критериите  определени  от  Педагогическия  съвет  са :

 • близост до  училището , което  се  доказва  от  адресната  агитация ,

непроменена  след  01.01.2018 г. ;

 • наличие на  деца  от  семейството , обучаващи  се  в  училището ;
 • деца завършили  подготвителна  група  в  училището ;
 • деца близнаци  и  деца  сираци ;
 • деца на  служители  в  училището ;
 • деца на  инвалиди , живеещи в  близост  до  училището ;
 • пълно обхващане  на  учениците  от  първи  клас  за  учебната  2018 /

2019  година ;

 • качествено обучение  и  възпитание ;

В  срок  до  30.05.2018 г.  в  17,00  часа  да  се  обявят  списъците  с  класираните  ученици

В  срок  до  09.06.2018 г.  и  10.06.2018 г.  да  бъде  извършено  попълването  на  свободните  места , ако  има  такива .

Родителите  подали  молби  след  определения  срок , могат  да  подават  документи  за  записване  в  училище , ако  има  свободни  места .

Настоящата  заповед  да  бъде  поставена  на  видно  място  в училището  и  публикувана  на  сайта , както  и  сведена  до  знанието  на  всички  заинтересовани  лица  за  сведение  и  изпълнение .

Контрола  на  тази  заповед  възлагам  на  зам. директора  по  УД  г-н  Б. Бойчев.

 

 

Запознат :

                    / Б. Бойчев /

                                                                    Директор :

                                                                                       / Зв. Разсолкова /

Top