План  прием  2020 - 2021  уч. год.

 

Решение  за  откриване  на  процедура  за  обществена  поръчка  за  избор  на  учебници

 

 График  за  консултиране  на  учениците  по  предмети

 Допълнение  ( таблица )  към  бюджета

 Стратегия  за  развитие  на  училището

 БЮДЖЕТ - 2019 г.

 Етичен  кодекс  на  училищната  общност

 Програма  за  превенция  на  ранното  напускане  на  училище

 Училищна  програма  за  повишаване  качеството  на  предлаганото  образование  и  обучение

 Програма  за  предоставяне  на  равни  възможности  и  за  приобщаване  на  учениците  от  уязвими  групи

 Учебни  планове

 План  за  квалификационната  дейност

 Календарен  план  на  дейностите  от  годишния  план

 Дневен  режим  ( часови  график )

 Годишен  план

ОБЯВА за Образователен медиатор

График за дейностите по групи по проект „Подкрепа за успех” за месеците юни и юли 2019 г.

 

Обявление  за  набиране  на  предложения  за  доставка  на  продукти  по  Схема  "Училищен  плод"  и  Схема  "Училищно  мляко" 

Top