2023-2024г.

Правилник за устрийството и дейността на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ихтиман

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия…

Годишен план за дейността на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ихтиман

Вътрешни правила за определяне на работна заплата

Етичен кодекс на училищната общност

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН М.Е.М.

Дневен режим на ПГ

Дневен режим на НЕ

Дневен режим на ПЕ

Заповед за ВИКБДП

Уч. план за насърчаване и повишаване на грамотността 2023-2024г.

График за допълнителни консултации по учебни предмети – 1 срок 2023-2024г.

Правила за провеждане на ученически екскурзии…

 

2022-2023г.

Стратегия за развитие на ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Ихтиман

Правилник за устойството и дейността на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр Ихтиман

Правилник за вътрешния трудов ред за уреждане на организацията на труда

Вътрешни правила за определяне на работна заплата

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план на ПГ

Годишен план на дейността на екипа учители ЦОУД

Индивидуален учебен план И.К.Ж

Индивидуален учебен план на М.Е.М

Дневен режим за 2022-2023 уч. година

Графици за провеждане на часовете по БДП и ГЗ

Заповед за утвърждаване на училищна комисия по БДП

Уч. план за действие в изпълнение на нац. стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023г.

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

План за противодействие на тероризма

План за работа на уч. координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Програма за превенция ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Уч. програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Правила за провеждане на ученически екскурзии и извеждане на ученици от училището

График за допълнителни консултации по учебни предмети за 2 срок 2022-23г.

 

 

2021-2022г.

Правилник за утройството и дейността на училището

ОРГАНИЗАЦИЯ-КОВИД-19

Правилник за вътрешния трудов ред за уреждане на организацията на труда

Вътрешни правила за определяне на работна заплата в ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Ихтиман

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план на ПГ

учебен план за учениците приети в 1 клас

учебен план за учениците приети в 2 клас

учебен план за учениците приети в 3 клас

учебен план за учениците приети в 4 клас

учебен план за учениците приети в 5 клас

учебен план за учениците приети в 6 клас

учебен план за учениците приети в 7 клас

Годишен план ЦОУД

Индивидуален учебен план на И.К.Ж

Дневен режим за учебната 2021-2022

График за провеждането на часовете по БДП за учебната 2021-2022 година

Заповед за утвърждаване на училищна комисия по БДП

Уч. план за действие в изпълнение на нац. стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

План за квалификационна дейност за учебната 2021-2022 година

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

План за противодействие на тероризма

План за работа на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието в училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от учзвими групи

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование

заповед по чл. 27 и чл. 29 от Наредбата за Приобщаващото образование от 27.10.2017 г.

заповед НВО IV клас

План-програма-за-действие-2021г

Документи

Годишен план за дейността на екипа учители ЦОУД за учебната 2020/2021г.

ИЗТЕГЛИ

Програмна система на подготвителните групо към ОУ “ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ гр. Ихтиман

ИЗТЕГЛИ

Училищана организация за работа

ИЗТЕГЛИ

Етичен кодекс на училищната общност

ИЗТЕГЛИ

Заповед 23/01.10.2020г.

ИЗТЕГЛИ

Графици за провеждане на класни работи

ИЗТЕГЛИ

График за провеждане на часовете по БДП

ИЗТЕГЛИ

Правилник за устройствово и дейността на училището

ИЗТЕГЛИ

Правилник за вътрешния трудов ред

ИЗТЕГЛИ