Стратегия за развитие на ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Ихтиман

Правилник за утройството и дейността на училището

ОРГАНИЗАЦИЯ-КОВИД-19

Правилник за вътрешния трудов ред за уреждане на организацията на труда

Вътрешни правила за определяне на работна заплата в ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Ихтиман

Етичен кодекс на училищната общност

Годишен план на ПГ

учебен план за учениците приети в 1 клас

учебен план за учениците приети в 2 клас

учебен план за учениците приети в 3 клас

учебен план за учениците приети в 4 клас

учебен план за учениците приети в 5 клас

учебен план за учениците приети в 6 клас

учебен план за учениците приети в 7 клас

Годишен план ЦОУД

Индивидуален учебен план на И.К.Ж

Дневен режим за учебната 2021-2022

График за провеждането на часовете по БДП за учебната 2021-2022 година

Заповед за утвърждаване на училищна комисия по БДП

Уч. план за действие в изпълнение на нац. стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

План за квалификационна дейност за учебната 2021-2022 година

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация

План за противодействие на тероризма

План за работа на училищния координационен съвет за превенция и интервенция на насилието в училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от учзвими групи

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование

заповед по чл. 27 и чл. 29 от Наредбата за Приобщаващото образование от 27.10.2017 г.

заповед НВО IV клас

План-програма-за-действие-2021г

Документи

Годишен план за дейността на екипа учители ЦОУД за учебната 2020/2021г.

ИЗТЕГЛИ

Програмна система на подготвителните групо към ОУ “ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ гр. Ихтиман

ИЗТЕГЛИ

Училищана организация за работа

ИЗТЕГЛИ

Етичен кодекс на училищната общност

ИЗТЕГЛИ

Заповед 23/01.10.2020г.

ИЗТЕГЛИ

Графици за провеждане на класни работи

ИЗТЕГЛИ

График за провеждане на часовете по БДП

ИЗТЕГЛИ

Правилник за устройствово и дейността на училището

ИЗТЕГЛИ

Правилник за вътрешния трудов ред

ИЗТЕГЛИ