заповед по чл. 27 и чл. 29 от Наредбата за Приобщаващото образование от 27.10.2017 г.

заповед НВО IV клас

План-програма-за-действие-2021г

Документи

Годишен план за дейността на екипа учители ЦОУД за учебната 2020/2021г.

ИЗТЕГЛИ

Програмна система на подготвителните групо към ОУ “ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ гр. Ихтиман

ИЗТЕГЛИ

Училищана организация за работа

ИЗТЕГЛИ

Етичен кодекс на училищната общност

ИЗТЕГЛИ

Заповед 23/01.10.2020г.

ИЗТЕГЛИ

Графици за провеждане на класни работи

ИЗТЕГЛИ

График за провеждане на часовете по БДП

ИЗТЕГЛИ

Правилник за устройствово и дейността на училището

ИЗТЕГЛИ

Правилник за вътрешния трудов ред

ИЗТЕГЛИ