1. Национална програма “ Подобряване на материално-техническата база в Целодневното обучение“

Проект: „Уча, надграждам и творя“

Информация: Проектът е предназначен за подобряване на материално-техническата база, която е предназначена за обучение на ученици в ЦОУД. Целта е да се развият любознателността, креативността, творческите заложби и да се повиши мотивацията за учене и личностното развитие. Да се разшири мирогледа на учениците, да се развие интерес към науката и изкуството и да превърне училището в желана територия. Проектът бе предназначен за групите по ЦОУД.

Сайт: https://www.mon.bg/bg/100817