Проектът е насочен към изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата. В този период е от съществена необходимост всяко дете да развива своя потенциал. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Проектът обхваща всички паралелки от начален и прогимназиален етап на обучение.

 

Сайт: https://www.mon.bg/bg/100833