протокол от заседание на Обществен съвет

На 17.03.2021г. се проведе среща с родители предстажители на паралелките в ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ихтиман, излъчени на родителски срещи от 11:30ч. в актовата зала на училището.

Срещата протече при следния дневен ред:

 1. Избор на Обществен съвет ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ихтиман;
 2.  Избор на председател и Зам.председател на Обществен съвет.

Единодушно за редовни членове на Обществения съвет бяха предложени и избрани:

 1. Михаил Антонов
 2. Седефка Чапаева
 3. Ася Антнова
 4. Теменужка Миладинова
 5. Орлин Свежинов

Единодушно за резервни членове бяха предложени и избрани:

 1. Верка Стефанова
 2. Виолетка Златарева
 3. Славка Ангелова
 4. Роза Филипова
 5. Асенка Раденова
 6. Ангелина Сакарева

За председател на Обществен съвет бе предложен и единодушно избран Михаил Антонов.

За Зам. председател на Обществен съвет бе предложена и единодушно избрана Седефка Чапаева.

Протоколчик: Ваня Попова