Училището е партньор с Фондация „Кузманов“ ОП НОИР – процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ към МОН .

Проектът ни се казва „МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕШНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“

С този проект, през следващите две години, ще реализираме около 5-6 обучителни квалификационни курсове с Педагогическия колектив, с по 1, 2 и 3 кредита, както и със сертификат.

Също така ще разработим редица качествени училищни документи, съгласно изискванията на МОН, като: стратегията на учебното заведение, планове за развитие, планове за работа с родители, деца и такива застрашени от отпадане и много други, от които имаме нужда.

Сайт: http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=326