На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и във връзка със заседание на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ихтиман, проведено на 17.03.2021 г. и Протокол № 1 с вх. № 1914 / 19.03.2021 година.

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Следният училищен план – прием за учебна 2021/ 2022 година, както следва:

 1. Броя на паралелките в:
 • I клас 4 бр.
 • V клас – 4 бр.
 1. Броя на местата в паралелките:
 • I клас – 88 бр.
 • V клас – 88 бр.
 1. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

 

клас Брой паралелки Брой на местата в паралелките Промяна на броя на паралелките Свободни места за ученици в тях
ІІ клас 4 88 не 2
ІІІ клас 4 88 не 2
ІV клас 4 88 не
VІ клас 4 96 не
VІІ клас 3 84 не 3

 

 1. Класове, в които се предвижда целодневна организация на учебния ден:
 • I – всички паралеки, 25 ученици.
 • II – всички паралелки, 25 ученици.
 • III – всички паралелки, 25 ученици.
 • ІV – всички паралелки, 25 ученици.
 • V – всички паралелки, 25 ученици,
 • Сборна с VI и VII клас, всички паралелки, 25 ученици.
 1. Критерии:
 • Близост до училището.
 • Адресна регистрация, през последните две години непроменяна след 01.01.2020 г.
 • Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.
 • Деца завършили подготвителна група в училището.
 • Деца близнаци, деца сираци.
 • Деца на служители в училището.
 • Деца инвалиди, живеещи в близост до училището.
 • Пълно обхващане на учениците от първи клас на учебната 2021/2022 г.
 • Интелектуално, емоционално, социално духовно – нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, всеки ученик в съответствие с възрастта му, потребностите и интересите му.

 

 

 

 

 

В срок до 31 май 2021 г. в 15 ч. да се обявят списъците с класираните ученици.

В срок до 11.06.2021 г. да бъде извършено попълването на свободните места, ако има такива. Родителите подали молби след определения срок, могат да подадат документи за записване в училище, ако има свободни места.

Сроковете остават ориентировъчни в предвид обявената епидемична ситуация със заповед на министъра на здравеопазването.