1. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

– Проект: „В училище е лесно и интересно“

– Лого:

 

Информация:

сайт: https://coiduem.bg/

През учебната 2020/2021 година  в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са сформирани 9 групи в клубове по интереси за допълнителни занимания насочени към реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система. В тях участват 108 ученици от начален и прогимназиален етап.