Проекти

Начало/Проекти

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

2022-08-18T13:56:53+03:00август 18th, 2022|Categories: Проекти|

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).   Общо 34 288 ученици, в това число 13 547 [...]

Проект „Образование за утрешния ден“

2021-02-24T14:44:42+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

Образование за утрешния ден: Проект „Образование за утрешния ден“ Лого: Информация: Сайт: https://oud.mon.bg През учебната 2020/2021г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са сформирани 2 групи по 15 ученици

Проект: „В училище е лесно и интересно“

2021-02-24T14:40:40+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ - Проект: „В училище е лесно и интересно“ - Лого:   Информация: сайт: https://coiduem.bg/ През учебната 2020/2021 година  в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" са сформирани 9 групи в клубове по интереси за допълнителни занимания насочени към реализиране на интегрирани дейности за образователна [...]

АПСПО Активно приобщаване на децата от подготвителните групи

2021-02-24T14:39:17+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ -Лого: -Информация: Сайт: https://apspo.mon.bg/ През учебната 2020/2021г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ са сформирани 7гр. – 35 деца.

Национална програма “ Подобряване на материално-техническата база в Целодневното обучение“

2021-02-24T14:38:14+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

Национална програма “ Подобряване на материално-техническата база в Целодневното обучение“ Проект: „Уча, надграждам и творя“ Информация: Проектът е предназначен за подобряване на материално-техническата база, която е предназначена за обучение на ученици в ЦОУД. Целта е да се развият любознателността, креативността, творческите заложби и да се повиши мотивацията за учене и личностното развитие. Да се разшири мирогледа [...]

Национална програма „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“

2021-02-24T14:13:07+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

Проектът е насочен към изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата. В този период е от съществена необходимост всяко дете да развива своя потенциал. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност [...]

„Занимания по интереси“ по наредбата за приобщаващо образование

2021-02-24T14:12:32+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

№ Име  на дейността       КЛАС Име на ръководител Брой часове/седмици Брой ученици 1. Група:“ Аз се уча да танцувам        2“В“ клас Даниела Чемширова 2 часа седмично        10 2. Група“ Футбол“       2“Г“ клас Веселин Радев 2 часа седмично         11 3. Клуб“ Вълшебна работнилница“       3“А“ клас Надежда Сотирова 2 часа седмично         [...]

Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда

2021-02-24T14:11:42+02:00февруари 24th, 2021|Categories: Проекти|

Училището е партньор с Фондация „Кузманов“ ОП НОИР - процедура "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда" към МОН . Проектът ни се казва „МУЛТИКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕШНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“ С този проект, през следващите две години, ще реализираме около 5-6 обучителни квалификационни курсове с Педагогическия колектив, с по [...]

Go to Top