заповед 195,11.03.2021г.  

заповед 203, 19.03.2021г

      Основно  училище „Св. Св. Кирил  и  Методий”

 

гр. Ихтиман  ул.”Цар  Освободител” № 178 , тел. 0724 / 84986 ,

e-mail : ousvsvkirilimetodiy1958@abv.bg ; ousvsvkirilimetodiy@abv.bg

 

 УТВЪРДИЛ :/п/

         РЕНЕТА МАРИНКОВА           ДИРЕКТОР

 

 УЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА РАБОТА НА  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГРАД ИХТИМАН

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

 

Септември  2020 година

Гр. Ихтиман

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.

Въз основа на този комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ град Ихтиман изготви настоящата комбинация, целяща да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

 

Системата  на  училищното   образование  има   постоянните      задачи – да включи      и   приобщи      всяко  едно   дете,   да   го   подготви  за пълноценен     живот,   като му   даде   възможност    да  придобие    необходимия   набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното    му развитие.

Към тях   пред предстоящата      учебна година    добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.

Предизвикателства, пред които сме изправени на прага на учебната 2020 – 2021 година във връзка с епидемията:

 1. Доколкото е възможно да направим училището максимално без рискова среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това предполага да реализираме набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;
 2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки или за цялото училище) и съобразно решенията на областния кризисен щаб за борба с COVID-19;
 4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;
 5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 7. Да използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотена и взаимодействаща училищна общност между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

 

ВОДЕЩ МОДЕЛ:  Стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки.

Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка.

Поради невъзможност стратегията на невзаимодействие да се приложи цялостно – между всички паралелки, ОУ“ Св. Св.  Кирил и Методий“ избира частичен вариант – невзаимодействие между групи паралелки:

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училището осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите –  маски или шлемове.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Да се извършва ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораторията, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията е на  https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи, като тяхната употреба следва да е контролирана.
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 • Спазване в училищния павилион на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“

 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 • Лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията – Николай Сотиров – заместник-директор АСД
 • Заместник-директорите по УД Даниела Миткова и Бойчо Бойчев  изготвят график за дежурствата на учителите
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

 

 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 • Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

 

Б. Мерки приети от Педагогическия съвет

А. За осигуряване на дистанция между паралелките

 

 1. Класни стаи и организация на учебния процес
 • Учениците се обучават в отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Използване на кабинети е само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – ИКТ кабинети, лаборатория по ХООС и и физкултурни салони.
 • Поради невъзможност стратегията на невзаимодействие да се приложи цялостно – между всички паралелки, избира частичен“ Св. Св. Кирил и Методий“  вариант – на взаимодействие между групи паралелки и ограничаване на  учениците от различните етапи на обучение в самостоятелни сгради.:
 1. Учениците от начален етап:
 • Децата от предучилищните групи ще се обучават в сградите отредени за обучение на деца и ученици от подготвителни групи.
 • Учениците от начален етап, ще се обучават в сграда Пансион на две смени , първа смяна -1 етаж – първи а,б,в,г класове ,втора смяна – 2 етаж – втори а,б,в,г, класове.
 • Втора смяна, начален етап – първи етаж- четвърти а,б,в,г, . Втори етаж- трети а,б,в,г, класове.
 • Групите за ЦОУД в начален етап ще се обучават в класни стаи както следва: Нова Сграда – стаи 2 и 3. Първа смяна 3 и 4 клас, втора смяна 1 и  2 клас.

 

Учениците от начален етап да ползват тоалетните на сграда Пансион.

Учениците от ППГ  да ползват тоалетните на сградата в която учат.

 1. Учениците от прогимназиален  етап:

– Учениците от прогимназиален етап се обучават в Основна сграда

Първа смяна

5 клас  –  1 етаж- 2 стая- 5в клас

3 стая – 5г клас

Стая с вход откъм лавката – 5а.

2етаж – 2 стая -5б клас

Втора смяна

6 и 7 клас – 1 етаж –  2стая – 6а клас

 • 3 стая – 7б клас
 • Стая с вход откъм лавката – 7в клас

2 етаж – 1 стая -7а клас

 • 2 стая – 6б клас
 • 3 стая – 6в клас

Групите за ЦОУД в прогимназиален етап ще се обучават в класни стаи както следва:  Основна Сграда – стая 4 . Първа смяна 6 клас

Втора смяна 5 клас

Учениците от прогимназиален етап да ползват тоалетните на  Основна сграда. .

 

 

Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

 • Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни стаи).
 • Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, особено при работата на учителите с повече от една паралелка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Дневен режим и разписание на часовете:

за  2020 / 2021  учебна  година

НАЧАЛЕН   ЕТАП

І – ва  смяна                                      ІІ – ра  смяна

 1. 8,00 – 8,35                            1. 12,15 – 12,55
 2. 8,45 – 9,20                            2. 13,05 – 13,45
 3. 9,30 – 10,05         3. 13,55 – 14,35
 4. 10,30 – 11,05        4. 15,00 – 15,40
 5. 11,15 – 11,50  5. 15,50 – 16,30
 6. 16,40 – 17.20

 

ЦОУД – ІІІ  и  ІV  клас                                                  ЦОУД – І  и  ІІ  клас

 1. 8,00 – 9,00                                                              1. 12,00 – 13,00
 2. 9,00 – 10,00 2. 13,00 – 14,00
 3. 10,00 – 11,00 3. 14,00 – 15,00
 4. 11,00 – 12,00 4. 15,00 – 16,00
 5. 12,00 – 13,00 5. 16,00 – 17,00
 6. 13,00 – 14,00 6. 17,00 – 18,00

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

    І – ва  смяна                        ІІ – ра  смяна

 1.   12,35 – 13,50
 2. 7,30 –   8,10                     1. 13,00 – 13,40
 3. 8,20 – 9,00                     2. 13,50 – 14,30
 4. 9,10 – 9,50                     3. 14,40 – 15,20
 5. 10,10 – 10,50 4. 15,40 – 16,20
 6. 11,00 – 11,40 5. 16,30 – 17,10
 7. 11,50 – 12,30 6. 17,20 – 18,00
 8. 12,40 – 13,20

                                                                                                                                                                                                                                       ЦОУД – VІ  клас                                              ЦОУД– V  клас

 1. 8,00 – 9,00                                                              1. 12,00 – 13,00
 2. 9,00 – 10,00 2. 13,00 – 14,00
 3. 10,00 – 11,00 3. 14,00 – 15,00
 4. 11,00 – 12,00 4. 15,00 – 16,00
 5. 12,00 – 13,00 5. 16,00 – 17,00
 6. 13,00 – 14,00 6. 17,00 – 18,00

 

Учениците използват различни входове: ПГ, I-IV клас , 5-7 клас –

Приемане на учениците:

 1 и 2 клас – 7,45 – 8,00часа

2  и 3  клас  – 12,00 – 12,15 часа

5 клас – 7,15 – 7,30 часа

6 и 7 клас 12,45 – 13,00 часа

 1. Коридори и стълбища

Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция:

 • Учениците от I – IV, V – VII класове и децата от предучилищните групи влизат през входа на съответната сграда. Приемането и предаването на децата и учениците става от класните ръководители или учителите, които имат първи/последен час с тях на входа, както и от медиаторите.
 • Родители не се допускат в коридорите и класните стаи.
 1. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

Режимът за ползване на тоалетните е свободен. Дежурните учители да следят за реда в междучасията с цел избягване на струпвания и следене за максимален брой ученици, които могат да влизат в тоалетните, в зависимост от капацитета им.

 1. Входове

За осигуряване на пропускателния режим на всеки вход да бъдат определени служители от училището, които да работят по график.

Всички входове на двора се затварят  след влизане на учениците от смяната. На входовете на сградите,  да има постоянно дежурен служител, който да осъществява пропускателен режим.

 1. Училищен павилион за закуски

Дежурните учители следят за:

 • Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици.
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки.
 • Храненето при подходящо време да е в училищния двор или в класната стая
 1. Училищен двор
 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в близост до входа.
 • Родителите на децата от предучилищните групи и учениците от I – IV класове ги предават и приемат на определените входове.
 • Допускат се придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 • Провеждане на повече занятия навън.
 • Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно. Учителите задължително информират ръководството на училището предварително.
 1. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая
 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 • По-голяма част от комуникацията да се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно медиаторите и вътрешните екипи за обхват, а където е възможно и с електронни средства – през платформата на ШКОЛО и алтернативните Социални мрежи, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, се провеждат в пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. Педагогически съвети в могат да бъдат провеждани  и в електронна среда.
 • Родителски срещи в сградите  на училището да проведат само паралелките в Подготвителни групи , I, V и  класове.
 1. Физкултурен салон
 • Използване на физкултурните салони да става само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурните салони се провеждат часовете само на един клас.

 

 1. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
 • Приемат се един път седмично.

Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището

 • Предварително уточняване между училището и РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.
 • Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.
 • Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

 • Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.
 • Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

Г. Организация на преминаването от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 • Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици). Стъпки за действие:
 1. Директорът информира РУО за предписанието на РЗИ за преминаване към обучение в електронна среда.
 2. Директорът и заместник-директорите по УД информират учителите, родителите и учениците чрез платформата ШКОЛО за преминаването към обучение в електронна среда.
 3. Класните ръководители поддържат непрекъсната връзка с родителите и учениците в платформата ШКОЛО, както и в електронна среда (по телефон, електронна поща и др. Информират ръководството на училището за наличието на технически средства за обучение на учениците. Представят ежедневно информация за активността на учениците в учебния процес..
 • Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
 • За децата от предучилищните групи и учениците от I – IV класове – 20 минути
 • За учениците от V – XII класове – 30 минути
 • Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.
 • Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:

 

 • Ръководства с инструкции за ползване на платформата за обучение TEAMS
 • Ръководства за учители – линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
 • Ръководства за ученици – електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.
 • Ръководства за родители – електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
 • Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

В. Възпитателни мерки:

 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
 2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 1. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 2. Поставяне на видно място – в коридорите и класните стаи информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

 

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

 

Сред приоритетните задачи на училището е да създаде необходимите условия за бърза и адекватна реакция при съмнение за заболели, както и да комуникира стъпките с цел възпитаване на спокойно и уверено поведение в случай на  COVID-19 в училището. Това включва както мерки за подготовка за евентуална среща с вируса в училището, така и спазването на конкретни правила при наличие на симптоми или в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик или на член на колектива в училището.

Подготвителните мерки изискват:

 1. Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми – медицински кабинет на I етаж Пансион.
 2. Организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и  недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние.
 • В ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ това се извършва от медицинската сестра с подкрепата на медиаторите в училище в началото на всяка смяна, като работата им се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.
 1. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.
 • Да се използва информация само от официални източници – МОН, МЗ, РЗИ, НОЩ и други държавни органи.
 1. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки –чрез платформата на ШКОЛО и други електронни средства.

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището включват:

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначеното за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училището само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик.

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиката на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на училището.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Класният ръководител в начален етап на основно образование.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.

Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,  предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът предоставя на РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
  • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

 

Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

 • Ученикът не подлежи на оценяване
 • Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна
 • На такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.
 • Училището може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 • Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 • Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:
  • Използване на единна платформа за цялото училище – TEAMS
 • Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск. При невъзможност за работа в TEAMS учителите могат да ползват други платформи и приложения. В такъв случай да се има предвид задължението за осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 • Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
  • Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
  • Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)
  • Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)
  • Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване)

 

 • Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина – при необходимост
 • Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители)

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19

 

Изборът за присъствено обучение в училище е първата най-предпочитана алтернатива. Тя създава възможност за пълноценно педагогическо взаимодействие, за социализация и за ефективна възпитателна функция. Независимо от това има отделни случаи, при които обучението на учениците в дневна присъствена форма е невъзможно или нецелесъобразно по здравословни причини (самите те са със заболявания, които не позволяват посещаване на училище или техните родители/настойници попадат в  рискова група за COVID-19) или не е предпочитано от родителите.

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми – самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение.

Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

 • Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 на Насоките на МОН – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 • Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. – 7. клас).
 • Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. – 7. клас. Учениците от 1. – 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма, а  само по изключение в дистанционна форма, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се  осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

 • Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група: отговорници – класните ръководители.
 • Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.
 • Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

 

Съпътстваща подкрепа за учениците,

пропуснали присъствените учебни занятия

 

Отчитайки, от една страна, трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или повече паралелки в училището, на цялото училище, на населеното място или региона, да наложи задържане вкъщи на отделни ученици, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID 19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си да присъстват в клас, ОУ „Св. Св Кирил и Методий“ може да предостави съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети.

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР.

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.

Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

 

В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване здравето на децата и учениците, но и на техните семейства. Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от разпространение на вируса.

Ръководството на ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий“ ще работи активно за да осигури спокойна среда за работа в колектива на училището и за учениците и техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата.

В помощ на училищата е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да се намери на: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Мерките, които ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ въвежда, следва да се прилагат, без това да създава напрежение и усещане за опасност. Психологът и педагогическият съветник в училището ще проведат срещи с колектива на училището, на които спокойно да бъдат обсъдени всички протоколи, които ще бъдат прилагани, като всеки трябва да осъзнава необходимостта от тяхното прилагане.

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училището предприема следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството:

 1. Обсъждане и информиране.

Правилата, които се въвеждат от  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ са приети на заседание на Педагогическия съвет. Одобрените от екипа на училището правила да бъдат представени на родителите и по подходящ начин на учениците. Правилата трябва да бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на класните ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите. Правилата са отворени и може да бъдат променяни винаги когато бъде оценена необходимостта от това, като всяка промяна трябва да бъда представяна на колектива и на семействата.

Училището задължително уведомява родителите, като изпращат електронни съобщения чрез платформата на ШКОЛО, електронни приложения и/или електронна поща:

 • В началото на учебната година – за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището.
 • Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището.
 • Извънредно – при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището.

Съобщенията по т. 3 трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. Съобщенията се изготвят с участието на психолога на училището с оглед недопускане на излишно напрежение.

 1. Познаване и прилагане и прилагане на правилата в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“:

Отговорник за познаването и прилагането на правилата в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ е Николай Сотиров – заместник-директор АСД.    

Училището не възприема за свой основен принцип строгия контрол, а по-скоро при констатиране на неспазване на някое правило то да се напомня и обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от учениците.

 1. Подкрепа при затруднения.

При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от ученик/родител се провежда разговор и се оказва подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.

Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, въведени в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението на вируса.

Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение. Ето защо учителите трябва да използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването. Със сигурност знаем, че този вирус все още не е добре изследван и липсва достатъчно надеждна и научно обоснована информация за неговото развитие и дори разпространение, поради което трябва да се проверява всяка информация, разпространявана на семействата. Тази проверка може да се осъществява и чрез РЗИ.

По отношение на намаляването на напрежението и стреса да се използват възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез провеждането на часове по други учебни предмети на открито и др. по решение на съответния учител.

Необходимо е училището чрез класните ръководители да събере от родителите или по служебен път актуална здравна информация за всяко дете.

 

Кризата като възможност за развитие

 

Всяка една проблемна ситуация ни кара да търсим нови възможности и решения, за да постигнем поставената цел. Създаването на собствен модел ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ за организиране на учебния процес в условията на СOVID 19 предполага експериментиране и прилагане на различни педагогически и организационни модели и практики. Споделянето им ще окаже положително въздействие върху подобряване на образователната среда и при създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, ученици и  родители.

Анализът на постигнатото и на трудностите и предизвикателствата, които трябва да се преодолеят, ще даде информация за необходимостите от дооборудване и технологична обезпеченост на обучението.

Ситуацията с разпространението на вируса сложи отпечатък върху всички сфери на обществения живот, върху всички системи, върху всеки от нас. Наред с това показа, че образованието е една от най-гъвкавите системи и ни даде увереност, че правилните решения за постигане на качествено, достъпно и прибщаващо образование са по посока на:

 • децентрализиране на решенията в зависимост от всяка конкретна ситуация, делегиране на повече права на училищно равнище, персонални отговорности за взети решения и предприети мерки;
 • превръщане на училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в обучението;
 • достъп до много източници на информация и образователни ресурси, изобилие от платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри педагогически практики в името на образованието;
 • гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации, интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално осъществяване на междупредметните връзки;
 • фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента върху формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика свят и жизнения и социалния опит, който той има;
 • открояване значимостта на меките умения – учениците активно ще участват в процесите на планиране и управление на собственото учене, ще развиват способностите за работа в екип и изпълнение на проектни задачи, при които се изисква толерантност към мнението на другите участници в дейността и вземане на информирани решения;
 • формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, здравословен начин на живот и активно гражданство.

         Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на образователния процес е синхрон между всички учители, активна подкрепа на ръководството на училището и (съ-)участие на родителите.

Бъдете отговорни към себе си и обществото,  като  пазите вас, пазите и околните!  JБЪДЕТЕ ЗДРАВИ! УСПЕШНА И СПОКОЙНА УЧЕБНА ГОДИНА!!!