С Постановление № 262 от 29 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и общински училища , обнародвано ДВ. бр. 64 от 3 август 2021 г. , Министерският съвет одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. в размер 32 514 932 лв., от които 24 114 932 лв. за ремонт на държавни и общински училища. Допълнителният трансфер по Бюджета на Община Ихтиман за ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ възлиза на близо 60 хиляди лева.